Praktische Afspraken

Om uw online bestelling vlot en correct te organiseren, vragen we u rekening te houden met enkele aandachtspuntjes:

 

 1. U kan iedere dag een bestelling plaatsen. Kies het gewenste afhaalmoment  en wij zorgen dat het klaar staat op dat moment.

 2. Eénmaal uw winkelmandje volledig is, heeft u nog bij 'opmerking' wat ruimte om een detail of specificatie over uw ingevoerde producten aan ons mee te delen zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

 3. Wij kunnen niet garanderen dat een besteld product ook echt leverbaar is. U wordt hier wel steeds van op de hoogte gebracht (telefonisch of via e-mail) zodat u eventueel een alternatief kan kiezen, het artikel slechts afhaalt als het terug voorradig is of beslist om het artikel te annuleren.

 4. Wanneer u uw bestelling komt afhalen, parkeer u dan dicht bij online afhalingspunt (grote poort) om u daar aan te melden.

 5. Indien u toch een bijkomende aankoop wil doen naast de afhaling van uw online-bestelling, gelieve dan voor of na uw online afhaling nog in de winkel te begeven om het daar aan de kassa apart af te reken.

 6. De prijzen op drankcenter.com zijn louter informatief. Drankcenter Schotte is niet verantwoordelijk voor fouten geslopen in de vermelde prijzen. Ook is Drankcenter Schotte ook niet verantwoordelijk voor fouten die voorkomen in de inhoud van de website.


Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze als integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden. Tenzij onze schriftelijke aanvaarding, zijn alle andersluidende voorwaarden van de medecontractanten ongeldig en niet tegenstelbaar.


 2. Onze offerten alsmede aangegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van benaderende inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen.


 3. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties, wij behouden ons steeds het recht om de overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.


 4. Alle klachten op leveringen en afhalingen dienen schriftelijk per aangetekende brief ingediend te worden binnen de 48uur na ontvangst van de goederen, op straffe van niet aangenomen te worden. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. Voor zichtbare gebreken worden na levering geen klachten meer aanvaard.


 5. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit.


 6. Alle klachten op facturen dienen schriftelijk ingediend binnen 3 dagen na ontvangst ervan.


 7. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper, behoudens anderluidende schriftelijke overeenkomst. Bij vertraging in de betaling zal het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar vanaf de factuurdatum.


 8. Ingeval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft gedurende meer dan dertig dagen vanaf haar vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van de factuur, na ingebrekestelling, van rechtswege verhoog worden met 15%, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van conventionele en forfaitair schadeloosstelling en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.


 9. Alle inningskosten en protestkosten zijn ten laste van de klant.


 10. De goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betalling ervan, eventuele verwijlintresten en strafbeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom en retentie zijn alle risico's betreffende het goed aan de koper overgbedragen.


 11. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, en enkel de verkoper kan hiervan afwijken.